Apurahan hakeminen ja kriteerit

 

Apurahahaku vuodelle 2023 on päättynyt.

 

Säätiö myöntää apurahoja seuraavat kriteerit huomioon ottaen:

Tieteenalakriteeri

 • SHKS tukee hoitotieteellistä tutkimusta / kehittämistyötä

Laatukriteeri

 • Tutkimushankkeen / kehittämishankkeen suunnitelman tieteellinen laatu ja innovatiivisuus
 • Tutkimushankkeen / kehittämishankkeen merkitys tutkijauran edistämiselle ja tutkijan koulutukselle sekä merkitys hoitotieteen tieteenalan / palvelujärjestelmän hoitotyön kehittämiselle
 • Tutkimushankkeen / kehittämishankkeen toteuttamiskelpoisuus
 • Hakijan / hakijan ja hänen johtamansa tutkimusryhmän / kehittämisryhmän pätevyys
 • Kansallinen ja kansainvälinen verkottuminen

Relevanssikriteeri:

 • Tutkimushankkeen / kehittämishankkeen aihe on sosiaali- ja terveyspoliittisesti ja/tai koulutuspoliittisesti relevantti ja/tai muutoin ajankohtainen

 

Hakuohjeet

Apurahaa haetaan sähköisesti säätiön apurahajärjestelmässä. Hakijan tulee kirjautua käyttäjäksi sähköiseen apurahahakujärjestelmään sähköpostiosoitteella ja henkilökohtaisella, itse luodulla salasanalla.   TÄSTÄ sähköiseen apurahajärjestelmään.

Henkilökohtaiset tunnukset on hyvä laittaa itselleen muistiin, sillä hakija voi seurata apurahajärjestelmässä hakemuksen käsittelyn etenemistä. 

Jos olet aiemmin hakenut apurahaa, voit käyttää entisiä tunnuksia uuden hakemuksen tekemisessä. 

Hakemuksen voi tehdä suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Hakemuksen liitteet tulee lisätä pdf-tiedostoina.   Hakija on vastuussa, että liitteiden sisältö on hakuohjeiden mukainen. Myöhästyneitä ja/tai epätäydellisiä hakemuksia ei käsitellä. Hakemusta ei voi täydentää enää hakuajan jälkeen.  Säilytä tunnukset apurahajärjestelmään saamasi apurahan käytön raportointia varten. 

 

Apurahahakemuksen pakolliset pdf- liitteet hakemustyypeittäin

Post doc –vaiheen haku (post doc –tutkijalla tarkoitetaan enintään 5 aktiivista tutkijavuotta väitöskirjan valmistumisen jälkeen):

 1. Tutkimussuunnitelma (kts. ohje alla)
 2. CV, joka sisältää julkaisuluettelon
 3. Organisaation/yhteisön vahvistus tutkimushankkeesta, jolle rahoitusta haetaan. Vahvistus pyydetään järjestelmässä olevan linkin kautta suoraan apurahahakujärjestelmään. Huom! Vahvistus tulee olla tallentunut apurahajärjestelmään ennen kuin lähetät hakemuksen, muutoin hakemus ei lähde eteenpäin.

 

Väitöskirjatutkimushaku:

 1. Tutkimussuunnitelma (kts. ohje alla)
 2. CV, joka sisältää julkaisuluettelon
 3. Väitöskirjan ohjaajan lausunto tutkimussuunnitelman hyväksymisestä suoraan sähköiseen apurahajärjestelmään. Lausunto pyydetään järjestelmässä olevan linkin kautta suoraan apurahahakujärjestelmään. Huom! Ohjaajan lausunnon tulee olla tallentunut apurahajärjestelmään ennen kuin lähetät hakemuksen, muutoin hakemus ei lähde eteenpäin.

 

Hoitotyön kehittämishankehaku:

 1. Toteuttamissuunnitelma (kts. ohje alla)
 2. Hankkeen vastuuhenkilön CV, joka sisältää julkaisuluettelon
 3. Ohjausryhmän tai vastaavan (seurantaryhmä tms.)  lausunto, jos rahoitusta haetaan organisaatiolle.
 4. Organisaation vahvistus kehittämishankkeesta, jos rahoitusta haetaan organisaatiolle. Vahvistus pyydetään järjestelmässä olevan linkin kautta suoraan apurahahakujärjestelmään. Huom! Vahvistus tulee olla tallentunut apurahajärjestelmään ennen kuin lähetät hakemuksen, muutoin hakemus ei lähde eteenpäin.

 

Ohje suunnitelman laatimiseksi

Ajantasaisen tutkimussuunnitelman /kehittämishankkeen toteuttamissuunnitelman tulee sisältää seuraavat asiat:

Laajuus: Enintään 10 sivua, johon sisältyvät myös lähteet ja mahdollinen kansilehti. 

Fontti: Times New Roman 11 pt ja riviväli 1 TAI Arial 10 pt ja riviväli 1. 

1. Tutkimushankkeen /kehittämishankkeen nimi, vastuullinen johtaja ja tutkijaryhmän / kehittämistyöryhmän jäsenet ja jäsenten tehtävä hankkeessa.

2. Hankkeen tausta

 • merkittävyys kansallisesti/kansainvälisesti
 • aiheeseen liittyvä aiempi tutkimus lyhyesti
 • hankkeen liittyminen mahdollisen tutkimusryhmän muuhun tutkimukseen tai hankkeisiin /kehittämisorganisaation muihin hankkeisiin

3. Hankkeen tavoitteet ja/tai hypoteesit

4. Tutkimus- /kehittämismenetelmät ja aineisto

 • menetelmät kuvattuna siten, että osiosta käy ilmi, miten ne edistävät tutkimuskysymyksiin/ kehittämistavoitteeseen vastaamista ja / tai hypoteesin todentamista
 • tutkimushanke: aineisto kuvattuna siten, että osiosta käy ilmi, miten tutkimusaineisto hankitaan, miten sitä käytetään, miten sitä säilytetään, miten sen mahdollinen myöhäisempi käyttö mahdollistetaan sekä mitkä ovat aineiston omistus- ja käyttöoikeudet
 • kehittämishanke: toteutus kuvattuna siten, että siitä ilmenee, miten tuloksia hyödynnetään hoitotyön koulutuksessa ja käytännössä, miten mahdollinen kehittämistyössä käytetty aineisto/tarpeisto säilytetään, miten aineiston/tarpeiston mahdollinen myöhäisempi käyttö mahdollistetaan sekä mitkä ovat aineiston/tarpeiston omistus- ja käyttöoikeudet
 • tutkimuseettiset/kehittämistyön eettiset näkökulmat

5. Hankkeen aikataulu

6. Hankkeen voimavarojen kuvaus

 • tutkimus-/kehittämisryhmän jäsenten tehtävät hankkeessa
 • tutkimus-/kehittämisorganisaation tarjoama tuki hankkeelle
 • keskeisen kansallisen/kansainvälisen yhteistyön ja työnjaon kuvaus
 • mahdollisen ulkomailla työskentelyn/vierailun tai kongressimatkan konkreettinen kuvaus

7. Hankkeen odotettavissa olevat tulokset ja niiden merkitys

 • hankkeen odotettu tieteellinen ja yhteiskunnallinen (sosiaali- ja terveys- tai koulutuspoliittinen) relevanssi tai ajankohtaisuus
 • tulosten sovellettavuus ja hyödyntämismahdollisuudet
 • tulosten julkaiseminen ja tunnetuksi tekeminen tulosten hyödyntäjille ja laajemmin kiinnostuneille

8. Hankkeen kokonaisrahoitussuunnitelma sekä erittely siitä, mihin SHKS:ltä anottava rahoitus on tarkoitus käyttää

 

 Huom

 • Liitteet tulee olla pdf-tiedostona.  
 • Yli 10 sivua pidempiä suunnitelmia ei lähetetä arvioitavaksi ja jatkokäsittelyyn.
 • Hakija vastaa siitä, että hakemus liitteineen on ohjeiden mukainen

 

 Kysymykset sähköpostiin osoitteella   shks1944@gmail.com   tai p: +358 442405428

 

Hakemusten käsittely

Säätiön hallituksen nimeämät ulkopuoliset asiantuntijat arvioivat hakuohjeiden mukaiset, jatkokäsittelyyn lähteneet hakemukset. Säätiön hallitus päättää myönnettävät apurahat.

Apurahaa ei voi käyttää muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on myönnetty.

Apurahaa ei myönnetä päätoimiselle tutkijalle, joka saa palkkaa esimerkiksi yliopiston tutkijakoulusta tai tohtoriohjelmista.

Apurahaa voi anoa uudestaan, kun Sairaanhoitajien Koulutussäätiöltä saadun edellisen apurahan myöntämisvuodesta on kulunut kaksi (2) vuotta. Post doc -vaiheen tutkijoiden apurahaa voidaan myöntää myös monivuotisiin tutkimushankkeisiin. Hakemus on tehtävä kuitenkin vuosittain.

 

Selvitys apurahan käytöstä

Apurahan saajan tulee tehdä selvitys apurahan käytöstä hakuvuotta seuraavan vuoden lokakuun loppuun mennessä suoraan sähköiseen apurahajärjestelmään, jossa myös apurahahakemus on talletettuna. Mikäli selvitystä apurahan käytöstä  ei ole määräajan puitteissa tehty tai apurahan saaja ei ole hakenut  ja saanut päätöstä säätiön hallitukselta apurahan käytön siirtämisestä seuraavalle vuodelle, apurahan saajalle ei voida myöntää uutta apurahaa. 

 

Apurahan saajan tulee ilmoittaa tieto apurahalla tuetun osajulkaisun/raportin julkaisemisesta ja julkaisutiedot sähköiseen apurahajärjestelmään.

Säätiö toivoo, että apurahan saaja mainitsee Sairaanhoitajien koulutussäätiöltä saamastaan tuesta tuloksia raportoidessaan, esimerkiksi julkaisussaan.

 

Päivitetty 5.7.2022