Apurahan hakeminen ja kriteerit

Säätiö myöntää apurahoja seuraavat kriteerit huomioon ottaen:

Tieteenalakriteeri

  • SHKS tukee hoitotieteellistä tutkimusta / kehittämistyötä

Laatukriteeri

  • Tutkimushankkeen / kehittämishankkeen suunnitelman tieteellinen laatu ja innovatiivisuus
  • Tutkimushankkeen / kehittämishankkeen merkitys tutkijauran edistämiselle ja tutkijan koulutukselle sekä merkitys hoitotieteen tieteenalan / palvelujärjestelmän hoitotyön kehittämiselle
  • Tutkimushankkeen / kehittämishankkeen toteuttamiskelpoisuus
  • Hakijan / tutkimus-/ kehittämisryhmän pätevyys
  • Kansallinen ja kansainvälinen verkottuminen

Relevanssikriteeri:

  • Tutkimuksen / kehittämishankkeen aihe on sosiaali- ja terveyspoliittisesti ja/tai koulutuspoliittisesti relevantti ja/tai muutoin ajankohtainen

 

Apurahaa haetaan sähköisesti. 

Hakemuksen voi tehdä suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Hakemuksen liitteet tulee lisätä pdf-tiedostoina.  Tarkemmat ohjeet hakemuksesta ja vaadittavista liitteistä ovat sähköisessä apurahan haku-järjestelmässä (linkki järjestelmään on alla). 

Apurahaa ei voi käyttää muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on myönnetty.

Apurahaa ei myönnetä päätoimiselle tutkijalle, joka saa palkkaa esimerkiksi yliopiston tutkijakoulusta tai tohtoriohjelmista.

Apurahaa voi anoa uudestaan, kun Sairaanhoitajien Koulutussäätiöltä saadun edellisen apurahan myöntämisvuodesta on kulunut kaksi (2) vuotta. Post doc -vaiheen tutkijoiden apurahaa voidaan myöntää myös monivuotisiin tutkimushankkeisiin – hakemus on kuitenkin tehtävä vuosittain.

Apurahan saajan tulee tehdä selvitys apurahan käytöstä vuosittain seuraavan vuoden lokakuun loppuun mennessä suoraan sähköiseen apurahajärjestelmään, jossa myös apurahahakemus on talletettuna. Mikäli selvitystä apurahan käytöstä tai päätöstä apurahan käytön siirtämisestä toiselle vuodelle ei ole tehty , ei apurahan saajalle voida myöntää uutta apurahaa. 

Apurahan saajan tulee luovuttaa hankkeen päätyttyä raportti, osajulkaisut tai muu vastaava julkaisu säätiölle.

Hakija on vastuussa, että liitteiden sisältö on hakuohjeiden mukainen. Myöhästyneitä ja/tai epätäydellisiä hakemuksia ei käsitellä. Hakemusta ei voi täydentää enää hakuajan jälkeen.  Säilytä tunnukset apurahajärjestelmään!

Ulkopuoliset asiantuntijat arvioivat hakuohjeiden mukaiset, jatkokäsittelyyn lähtevät hakemukset.

Apurahan saaneiden tiedot säilytetään kirjanpitolain edellyttämät 10 vuotta. Muiden hakijoiden tiedot poistetaan apurahapäätösten toimeenpanon jälkeen, viimeistään myönnetyn apurahakauden tammikuussa.